Όροι Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Υπηρεσία WatchNow Pro

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία παρέχεται στο Συνδρομητή αποκλειστικά μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στις Πλατφόρμες “IVMS” ή “HikConnect” ή “SMARTPSS” και παρέχει στον Συνδρομητή τη δυνατότητα ολοκληρωμένης προσωπικής διαχείρισης και ελέγχου του συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και απομακρυσμένης διαχείρισης εικόνας και ήχου που βρίσκετε εγκατεστημένο στο χώρο του Συνδρομητή καθώς και υπηρεσίες απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης

2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία WatchNow Pro παρέχει στο συνδρομητή:

2.1 Δωρεάν Host Name σε Servers της Εταιρείας BML Security για την απομακρυσμένη παρακολούθηση των καμερών του χώρου που βρίσκετε εγκατεστημένο το σύστημα παρακολούθησης μέσω των εφαρμογών (Ivms, HikConnect, SmartPSS) από όπου και να βρίσκετε ο συνδρομητής μέσω κινητών συσκευών (Smartphone, Tablet, i-phone) ή υπολογιστή PC

2.2 Κρυπτογράφηση δεδομένων & video για την ασφαλή παρακολούθηση των καμερών του χώρου που βρίσκετε εγκατεστημένο το σύστημα παρακολούθησης μόνο από το συνδρομητή και τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που αυτός ορίζει.

2.3 Απομακρυσμένη Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή internet 1ώρας ετησίως  για Παραμετροποίηση συστήματος καταγραφής, Port Mapping Router, Προσθήκη ή διαγραφή χρήστη, Καθορισμό δικαιωμάτων χρήστη, Παραμετροποίηση Video Analytics (1), Έλεγχος & αποκατάσταση προβλημάτων σύνδεσης (προβλήματα παρόχου) (2), Εκπαίδευση στο πως να κατεβάζετε ένα βίντεο ή να βλέπετε το playback(3)

 2.4 Έκπτωση 10% σε επιτόπια επίσκεψη τεχνικού(4) σε περίπτωση που απαιτηθεί για τη λύση του τεχνικού προβλήματος το οποίο δεν λύνεται απομακρυσμένα.

 2.5 Hμερήσιο έλεγχο του καταγραφικού, του σκληρού δίσκου, των καμερών και του δικτύου του συστήματος

 2.6 Αποστολή ηλεκτρονικής ημερήσιας αναφοράς στο email του πελάτη

 2.7 Άμεση ενημέρωση και προτεραιότητα στην ύπαρξη τεχνικού προβλήματος

 (1)  Η παραμετροποίηση Video Analytics πραγματοποιείται μόνο σε όσες συσκευές υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές

(2)  H αποκατάσταση προβλημάτων σύνδεσης αφορά προβλήματα που δημιουργούνται από τους παρόχους (πλασματικές διευθύνσεις ip ή επαναφορές εργοστασιακών ρυθμίσεων εξαιτίας αναβαθμίσεων των παρόχων) και όχι προβλήματα στο δίκτυο του παρόχου για τα οποία υπεύθυνος για την αποκατάσταση τους είναι μόνο ο πάροχος)

(3) H Εκπαίδευση της λειτουργίας Playback πραγματοποιείται στο χρήστη του συστήματος κατά την παράδοση του την ημερομηνία της εγκατάστασης. Για λόγους εξυπηρέτησης δύναται να πραγματοποιηθεί ανά περίπτωση μέσα από την υπηρεσία WatchNow

(4) H έκπτωση 10% πραγματοποιείται βάση του ισχύοντος καταλόγου παρεχόμενων υπηρεσιών

(5) Το κόστος της Υπηρεσίας συνυπολογίζεται μαζί με 1ώρας ετησίως  για την τεχνική υποστήριξη. Μετά τη λήξη του εντός του χρόνου υποστήριξης , θα υπάρχει ανεξάρτητη χρέωση βάση τιμοκατάλογου.

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προϋποθέσεις για την παροχή και χρήση της υπηρεσίας είναι:

Α. Να υπάρχει Ενεργή Σύνδεση δικτύου Internet στο χώρο που υπάρχει εγκατεστημένο το σύστημα παρακολούθησης.

Β. Να υπάρχει εγκατεστημένος υπολογιστής στο χώρο του πελάτη με εγκατεστημένο το software απομακρυσμένης πρόσβασης Supremo για την παροχή απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης ή ενεργός λογαριασμός του πελάτη στην πλατφόρμα HikConnect με εξουσιοδότηση δικαιωμάτων απομακρυσμένης παραμετροποίησης προς την Εταιρεία

Γ. Να υπάρχει υπογεγραμμένη η αποδοχή προσφοράς της υπηρεσίας

Δ. Να έχει εξοφληθεί το αντίστοιχο οικονομικό αντάλλαγμα για το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης υπηρεσίας

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

4.1 Η Υπηρεσία ενεργοποιείται με την αποδοχή των όρων παρεχόμενων υπηρεσιών

4.2 Για την χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ταυτοποίησης και πρόσβασης οι οποίοι παρέχονται στο Συνδρομητή από την Εταιρεία.

4.3 Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ενέργεια που τελείται με χρήση των κωδικών αυτών από τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα  ή μη. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά του Συνδρομητή ή τρίτων που προέκυψε από την χρήση των προσωπικών κωδικών του  Συνδρομητή από τρίτα πρόσωπα.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Ο Συνδρομητής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την σύννομη και ορθή χρήση της Υπηρεσίας και υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συναίνεση του για την πρόσβαση στο σύστημα παρακολούθησης του χώρου του από την Εταιρεία και το τεχνικό τμήμα αυτής για την παροχή απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης και έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος του Συνδρομητή.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή τεχνικά προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Υπηρεσίας και υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε παροχή τεχνικής υποστήριξης ή αποκατάσταση κάθε βλάβης που αναγγέλλεται από τον Συνδρομητή.

6.2 Η Εταιρία δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία της Υπηρεσίας, ούτε εγγυάται ότι δεν μπορεί να προκύψει απώλεια ενημέρωσης του Συνδρομητή, που οφείλεται στην διακοπή της Υπηρεσίας , σε δυσλειτουργία του δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε σφάλματα ή άλλες ενέργειες του Συνδρομητή ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων και δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του Συνδρομητή για την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς του από την δυσλειτουργία ή και την απώλεια της ενημέρωσης του για τυχόν βλάβες στο σύστημα του από τις αιτίες αυτές.

6.3. Η Εταιρεία υποχρεούται στην παροχή τεχνικής βοήθειας και οδηγιών για τη χρήση του συστήματος του και της Υπηρεσίας από τον Συνδρομητή. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην χρησιμοποίηση ή παρακολούθηση του συστήματος για λογαριασμό του Συνδρομητή και εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του.

6.4. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν την παροχή της Υπηρεσίας ανέφικτη ή μειωμένης ποιότητας, χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρίας, δεν οφείλεται αποχρέωση στον Συνδρομητή. Τέτοιες περιπτώσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: βλάβη ή καταστροφή του δικτύου (φυσικές ή τρομοκρατικές ή άλλες αιτίες).

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρέωση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 8,50 € πλέον ΦΠΑ 24% ανά μήνα και προπληρώνεται με την έναρξη της Υπηρεσίας και για το χρονικό διάστημα που ορίζει την ισχύ της

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι παρεχόμενη υπηρεσία είναι ετήσια και ανανεώνεται μετά από σχετική ειδοποίηση στη λήξης της αυτόματα για ένα (1) επιπλέον έτος. Ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική ρητή δήλωση του Συνδρομητή προς την Εταιρία μέσω email στο info@bmlsecurity.gr είτε  μέσω ταχυδρομικής επιστολής με διεύθυνση αποστολής την έδρα της Εταιρείας. Η ανάκληση της συναίνεσης του Συνδρομητή δεν θίγει τη νομιμότητα των ενεργειών της Εταιρείας  που βασίστηκε στην συναίνεση του Συνδρομητή προ της ανάκλησής της.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1. Τα Δεδομένα Πελάτη θα χρησιμοποιούνται ή διαφορετικά θα επεξεργάζονται μόνο για την παροχή των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών που συνάδουν με την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Μεταξύ των συμβαλλομένων, ο Πελάτης διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλο ιδιοκτησίας και συμφέρον επί των Δεδομένων Πελάτη. Η BML Security δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα επί των Δεδομένων Πελάτη, εκτός από τα δικαιώματα που παραχωρεί ο Πελάτης στη BML Security για την παροχή των Υπηρεσιών σε αυτόν. Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της BML Security επί του λογισμικού ή των υπηρεσιών που παραχωρεί μετ' αδείας στον Πελάτη.

9.2. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται στη BML Security από ή για λογαριασμό του Πελάτη μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών της, θεωρούνται επίσης Δεδομένα Πελάτη. Μπορούν επίσης να δημιουργηθούν αναγνωριστικά με ψευδώνυμο μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Online από τον Πελάτη, τα οποία θεωρούνται επίσης Προσωπικά Δεδομένα.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1. Η BML Security θα εφαρμόσει και θα διατηρήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για προστασία των Δεδομένων Πελάτη και των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα μέτρα αυτά ορίζονται σε μια Πολιτική Ασφάλειας της BML Security. Η BML Security θα διαθέτει αυτήν την πολιτική στον Πελάτη και άλλες πληροφορίες που εύλογα ζητά ο Πελάτης σχετικά με τις πρακτικές και τις πολιτικές ασφάλειας της BML Security.

10.2. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ώστε να αποφασίσει ανεξάρτητα το κατά πόσο τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για μια Παρεχόμενη Υπηρεσία ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε υποχρεώσεων ασφάλειας σύμφωνα με τον GDPR ή άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10.3. Εάν η BML Security αντιληφθεί παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε Δεδομένα Πελάτη ή Προσωπικά Δεδομένα κατά την επεξεργασία τους από τη BML Security (καθένα εξ αυτών «Περιστατικό Ασφαλείας»), τότε η BML Security άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (1) θα ενημερώσει τον Πελάτη για το Περιστατικό Ασφαλείας, (2) θα ερευνήσει το Περιστατικό Ασφαλείας και θα παρέχει στον Πελάτη λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό, (3) θα λάβει εύλογα μέτρα ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις και να ελαχιστοποιήσει τυχόν ζημία που προκύπτει από το Περιστατικό Ασφαλείας.

11. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής του Πελάτη, ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης, εξαγωγής και διαγραφής Δεδομένων Πελάτη που είναι αποθηκευμένα σε κάθε Παρεχόμενη Υπηρεσία.

11.2. Εκτός από δωρεάν δοκιμές και αιτήματα ενδιαφέροντος, η BML Security θα διατηρεί τα Δεδομένα Πελάτη που παραμένουν αποθηκευμένα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες σε περιορισμένη λειτουργία για 60 ημέρες μετά τη λήξη διάρκειας ή την καταγγελία της συνδρομής του Πελάτη ή τη λήξη της σύμβασης, ώστε ο Πελάτης να μπορέσει να εξαγάγει ή μεταφέρει τα δεδομένα. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των 60 ημερών, η BML Security θα απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του Πελάτη και θα διαγράψει τα Δεδομένα Πελάτη και τα Προσωπικά Δεδομένα εντός 90 επιπλέον ημερών, εκτός εάν επιτραπεί ή απαιτηθεί από τη BML Security σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο να διατηρήσει τέτοια δεδομένα ή να εξουσιοδοτηθεί στην παρούσα σύμβαση.