Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων και το απόρρητο των πληροφοριών

Τελευταία Τροποποίηση: 01/01/2021

Η BML Security πιστεύει στην υποχρέωση της για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Το παρόν έγγραφο αναφέρεται ως «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και λαμβάνουμε σχετικά με εσάς. Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει όρους, για την κατανόηση των οποίων ενδέχεται να χρειαστείτε βοήθεια. Οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα παρατίθενται στους Ορισμούς που ακολουθούν.

1.Ορισμοί h

α. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί από έναν οργανισμό, για να αποφασίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε μόνος του είτε με άλλους.

β. Πρότυπες ρήτρες είναι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

γ. Προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε προσωπική πληροφορία που αφορά ένα άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

δ. Προσωπικό νοούνται οι υπάλληλοι της BML Security

ε. Επεξεργασία νοείται οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση, τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη, διαγραφή ή καταστροφή.

στ.Διαδικασία δημιουργίας προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπου χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα για την ανάλυση ή την πρόβλεψη ορισμένων προσωπικών στοιχείων, π.χ. την οικονομική κατάσταση του ατόμου, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα συμφέροντα, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά του.

ζ. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων είναι είδη προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να εμφανίζουν τη φυλή, την εθνικότητα, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την ιδιότητα του συνδικαλιστικού οργανισμού, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, λεπτομέρειες για την υγεία τους και γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες.

2.Δικαιώματα και η ερμηνεία τους

α. Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και σχετικά με τα Δικαιώματα σας. Για τον λόγο αυτό σας παρέχουμε το παρόν Παράρτημα

β. Δικαίωμα Πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (εφόσον τα επεξεργαζόμαστε) καθώς και σε άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες (αντίστοιχες με αυτές που παρέχονται στο παρόν Παράρτημα). Έτσι, μπορείτε να λαμβάνετε γνώση και να ελέγχετε εάν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

γ. Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διόρθωση των πληροφοριών σας.

δ. Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα, γνωστό και ως «δικαίωμα της λήθης» να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για την συνέχιση της επεξεργασίας. Το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Η εταιρεία μπορεί να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσει τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει ή έχει άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαγραφή των πληροφοριών σας.

ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να «αποκλείσετε» ή να περιορίσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις επεξεργαστούμε περαιτέρω. Διατηρούμε καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο περιορισμός θα εφαρμόζεται εφεξής.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περιορισμός της επεξεργασίας των πληροφοριών σας.

στ. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο κάποιων Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε για εσάς και να τα επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη των προσωπικών σας δεδομένων.

ζ. Δικαίωμα Αντίρρησης
Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, στις οποίες και προβαίνουμε μόνο με την συγκατάθεση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιρρήσεις στην επεξεργασία.

3. Ποιοι είμαστε

Είμαστε η Αντώνιος & Αναστάσιος Χαραλαμπίδης Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο BML Security
Η BML Security είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Πως επικοινωνούμε μαζί σας

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω αναφερόμενα κανάλια επικοινωνίας: μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος στο κινητό σας τηλέφωνο (SMS), άμεσων μηνυμάτων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, αναλόγως με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει.

Κατόπιν της επικοινωνίας μας μαζί σας μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να καταγράψουμε την συνομιλία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης σας, με σκοπό την παρακολούθηση, από τη δική μας πλευρά, της ποιότητας της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, καθώς και για σκοπούς ελέγχου και εκπαίδευσης. Αποθηκεύουμε με ασφάλεια τις τηλεφωνικές κλήσεις και τις καταγραφές άλλων επικοινωνιών, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία. Πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία έχουν αποκλειστικά τα πρόσωπα τα οποία είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε αυτά, για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα

5. Τα είδη των Προσωπικών Δεδομένων

Τα είδη Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:
α. Ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας
β. Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών σταθερού και κινητού τηλεφώνου
γ. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Δ.Ο.Υ.
δ. Το επάγγελμα
ε. Κωδικοί αναγνώρισης και συμβολαίων για την ταυτοποίηση σας και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύστημα ασφαλείας σας

6. Πως συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Ό,τι γνωρίζουμε για εσάς, παρέχεται κυρίως από εσάς, όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για πρώτη φορά και ενόσω είστε πελάτης μας. Ενδέχεται να μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα, σε διάφορες χρονικές στιγμές και μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή εγγράφως, όταν για παράδειγμα:
- ζητήσετε πληροφορίες ή υποβάλετε αίτημα, για την παροχή προς εσάς μίας εκ των υπηρεσιών μας
- ζητήσετε πληροφορίες ή μας στείλετε μία φόρμα ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση ενός συστήματος ασφαλείας στο χώρο σας
- εγγραφείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της BML Security (η οποία φέρει τον τίτλο Newsletter), για την αποστολή ενημερωτικών email προς εσάς
- ζητήσετε να έρθετε σε επαφή με έναν εκπρόσωπο της BML Security
- προβείτε σε τροποποίηση των στοιχείων του συστήματος σας ή υποβάλλετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με το σύστημά σας ή υποβάλλετε παράπονο.

Επιπλέον, ενδέχεται να μας παρασχεθούν τα είδη Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω, στην ενότητα Πως συλλέγουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα από:
το συνεργαζόμενο Κέντρο Λήψης Σημάτων, εάν δημιουργηθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο σύστημά σας για την παροχή περιοδικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης

Ενδέχεται να απαιτηθεί να προβούμε σε επαλήθευση των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για εσάς, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι είναι πλήρη και ακριβή, με άλλες πηγές, όπως, ενδεικτικά αναφέρουμε, συγγενείς, εταιρείες φυλάξεων , κέντρα λήψης σημάτων, κατηγορίες επαγγελματιών που σχετίζονται με εσάς και την τοποθέτηση ενός συστήματος όπως πχ. Ηλεκτρολόγοι, και άλλες.

7. Σχετικά με τα Ειδικά Προσωπικά Δεδομένα

Σε οποιεσδήποτε από τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε δεν συλλέγουμε Ειδικά Προσωπικά Δεδομένα όπως είναι η καταγωγή (φυλή) , οι θρησκευτικές πεποιθήσεις , οι σεξουαλικές πεποιθήσεις , καθώς επίσης και ειδικά δεδομένα που έχουν σχέση με την υγεία.

8. Γιατί συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να:
α. σας παράσχουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την τοποθέτηση ενός συστήματος ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεργαζόμενων εταιρειών όπως Κέντρα Λήψης Σημάτων, Εταιρείες Φυλάξεων κλπ.
β. ελέγχουμε τα στοιχεία σας, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο.
γ. σας παράσχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.
δ. διαχειριστούμε την συμβατική μας σχέση, ενόσω είστε πελάτης και να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας.
ε. επαληθεύουμε τις οδηγίες που μας έχετε δώσει.
στ. αναλύουμε, αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες μας.
ζ. διερευνούμε παράπονά σας.
η. παράσχουμε αποδεικτικά στοιχεία, στην περίπτωση αντιδικίας ή αναμενόμενης αντιδικίας μεταξύ μας.
θ. σας παράσχουμε πληροφορίες προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, για την ανωτέρω ενημέρωση σας ενημερώνουμε για αλλαγές στα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
ι. παρακολουθούμε την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

 

9. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας

Με βάση το Άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η επεξεργασία είναι σύννομη και η νομική βάση είναι η συμβατική υποχρέωση που έχουμε απέναντί σας επειδή είστε αντισυμβαλλόμενο μέλος στην παρούσα σύμβαση, για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας, και για να μπορέσουμε να συνάψουμε και να εκτελέσουμε την ανωτέρω σύμβαση.

10. Λοιπές επεξεργασίες που απορρέουν από την παρούσα

Στην περίπτωση, κατά την οποία χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας (www.bmlsecurity.gr ), θα προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων που θα έχουν συλλεγεί με τη χρήση cookies, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της BML Security.

Ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, για να συμμορφωθούμε με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, υποχρεώσεις, σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της πρόληψης της τρομοκρατίας και των ελέγχων επιβολής κυρώσεων, καταγγελιών/αιτιάσεων και δικαστικών ερευνών ή δικαστικών διαφορών.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στο χώρο μας και την καταγραφή των εικόνων σας από τις κάμερες ασφαλείας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία σας ενημερώνουμε μέσω των ενημερωτικών πινακίδων που βρίσκονται κατά την είσοδο σας στο χώρο μας

Τέλος, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από τη συγκατάθεση σας, για την αποστολή ενημερωτικών email σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλείας. Στις περιπτώσεις που μας έχετε δώσει την άδειά σας, για να το πράξουμε, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα εκείνα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να σας παράσχουμε πληροφορίες, σχετικές με τα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Θα ζητάμε πάντοτε τη συγκατάθεσή σας, για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, στις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο.

11. Μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες (Εκτελούντες την Επεξεργασία) με σκοπό:
α. την παροχή υπηρεσιών προς εσάς όπως διαχείριση σημάτων συστήματος συναγερμού, φύλαξης χώρου, επικοινωνίας GPRS, κλπ
β. να διαχειριστούμε το συμβόλαιό σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων και να διεκπεραιώσουμε ανανεώσεις και άλλες συναλλαγές όπως έκδοση παραστατικών, εισπράξεις κλπ.
γ. να επιβεβαιώσουμε ή να διορθώσουμε τα στοιχεία που γνωρίζουμε για εσάς.
δ. να αποτρέψουμε περιπτώσεις απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την τρομοκρατία και την τέλεση άλλων εγκλημάτων, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που γνωρίζουμε για εσάς.
ε. να διεξάγουμε έρευνα για εσωτερική χρήση της BML Security.
στ. να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, για παράδειγμα την ανταλλαγή των Προσωπικών σας Δεδομένων με τις αστυνομικές αρχές ή άλλους φορείς, για την αποτροπή και την πρόληψη της απάτης.
ζ. να ασκηθεί έλεγχος στην εταιρεία μας.
η. να σας παράσχουμε πληροφορίες, σχετικές με τη BML Security, με τα προϊόντα μας, και με τις ειδικές προσφορές και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
θ. να εκπληρωθούν άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί, όπως η ανάπτυξη προϊόντων και η διαχείριση ιστοσελίδων.

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές καθώς και με και άλλα τρίτα μέρη που μας βοηθούν να παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε εσάς. Για παράδειγμα, μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
α. προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο της Εποπτικής Αρχής ,οι κανόνες της οποίας εφαρμόζονται στην BML Security.
β. με εταιρείες που εκτυπώνουν και διανέμουν ταχυδρομικές αποστολές ή, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, με εταιρείες που εκτελούν ενέργειες μάρκετινγκ για λογαριασμό μας.
γ. με τράπεζες που πωλούν τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για εμάς.

Όταν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους που εκτελούν επαγγελματικές υπηρεσίες για εμάς, (Εκτελών την Επεξεργασία) απαιτούμε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μόνο για σκοπούς εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών.

12. Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά για εμάς. Έχουμε καθιερώσει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου:
α. να προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.
β. να διασφαλίσουμε τα συστήματα πληροφορικής μας και να περιφρουρήσουμε τις πληροφορίες, και
γ. να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα δεδομένα σας, σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι κατεστραμμένα ή χαμένα σε κατάσταση αποκατάστασης καταστροφών.

Όπου ενδείκνυται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση ή άλλα μέτρα ασφαλείας που θεωρούμε κατάλληλα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, επανεξετάζουμε τις διαδικασίες ασφαλείας μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διερευνούμε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και να αναζητούμε ενημερωμένες μεθόδους. Αλλά, παρά τις εύλογες προσπάθειές μας, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν μπορεί να είναι τέλειο ή αδιαπέραστο.

13. Άμεση Προώθηση Υπηρεσιών

Σας δίνουμε την ευκαιρία να λαμβάνετε ενημερώσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών από εμάς, καθώς επίσης και ειδικές προσφορές ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Θα αποστέλλουμε κανονικά απευθείας ενημερώσεις, χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά τη σύναψη της συνεργασίας μας.

Αν θέλετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε τέτοιου είδους ενημερώσεις, σας παρέχονται απλοί τρόποι να το κάνετε αυτό. Κάθε φορά που λαμβάνετε άμεση ενημέρωση προώθησης υπηρεσιών, θα σας γνωστοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας. Παράλληλα μπορείτε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των στοιχείων σας για προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bmlsecurity.gr ανά πάσα στιγμή.

14. Διαβίβαση Δεδομένων σε άλλες χώρες

Η BML Security δεν διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες για τις επεξεργασίες που πραγματοποιεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας ή στις περιπτώσεις που είναι Εκτελών την επεξεργασία

15. Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Η BML Security διατηρεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για εκείνο το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
Οι πολιτικές διατήρησης εγγράφων που ισχύουν στην BML Security είναι σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, στις οποίες υπόκεινται. Οι πολιτικές που καθορίζουν το χρονικό διάστημα, στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε όλους τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που διαθέτουμε, επανεξετάζονται σε τακτική βάση.

Οι περίοδοι διατήρησης έχουν οριστεί σύμφωνα με:
α. Τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις για τη διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
β. Τα χρονικά όρια της παραγραφής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
γ. Πιθανές αντιδικίες
δ. Κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις οικείες αρχές προστασίας δεδομένων καθώς και από άλλες εποπτικές αρχές

Καταστρέφουμε τα δεδομένα, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στις πολιτικές μας, με ασφάλεια.

Σε περίπτωση που συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορείτε να προσδιοριστείτε με ή από αυτά με κανένα τρόπο.

16. Τροποποίηση του παρόντος

Είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε το παρόν Παράρτημα ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιώδη τροποποίηση του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή του τρόπου με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε ή τα μοιραζόμαστε, το νέο Παράρτημα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας και θα ενημερωθείτε γι’ αυτό με μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email).

17. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μεταξύ μας διέπεται από την εκάστοτε, ισχύουσα, Ελληνική Νομοθεσία.

18. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Αυτή η ενότητα εξηγεί, με περισσότερες λεπτομέρειες, τα δικαιώματά σας, σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα διάφορα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές, σχετικές με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, ΑθήναΤηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600Fax: +30-210 6475628Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Δικαιούστε να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου είναι δυνατόν να χρεώσουμε ένα λογικό τέλος, για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών μας για:
α. προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά/επανειλημμένα αιτήματα, ή
β. επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών

Εναλλακτικά, ενδέχεται να έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να ενεργήσουμε κατόπιν της υποβολής του αιτήματός σας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημά σας υπεύθυνα, πριν το υποβάλετε. Φροντίζουμε ώστε ο χρόνος απόκρισης στο αίτημα σας να είναι ο μικρότερος δυνατός και εντός ενός μηνός, από την παραλαβή του αιτήματός σας. Στην περίπτωση που η εξέταση του αιτήματος διαρκέσει περισσότερο, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω, πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην BML Security

α. Πρόσβαση στις πληροφορίες σας Σε τι μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση;
Έχετε το δικαίωμα:
να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς, ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.
να έχετε άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες σας, τις οποίες διατηρούμε στα συστήματά μας και επεξεργαζόμαστε, στο πλαίσιο της διαχείρισης και εξυπηρέτησης του/των συμβάσεων σας με τη BML Security, και να διασφαλίσετε άλλα Προσωπικά Δεδομένα (τα περισσότερα από τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην ειδοποίησή μας, για προσωπικά δεδομένα ούτως ή άλλως).

Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε και αντίγραφα δεδομένων που διατηρούμε στο αρχείο μας, μοιραζόμαστε ή χρησιμοποιούμε, σε έντυπη μορφή (συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων κλήσεων, αν και εφόσον υπάρχουν.) και τα οποία σας αφορούν. Για να διευθετήσουμε το αίτημά σας, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας και αρκετά επιπρόσθετα Προσωπικά σας Δεδομένα, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε.

Πότε δεν θα παρέχεται πρόσβαση;
Μπορούμε μόνο να σας παράσχουμε τις πληροφορίες σας, αλλά όχι και πληροφορίες που αφορούν Προσωπικά Δεδομένα για κάποιο άλλο άτομο, εκτός κι αν υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση της BML Security προς τούτο. Επίσης, όταν η πρόσβαση επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα κάποιου άλλου ατόμου, δεν απαιτείται να την παράσχουμε. Λόγω ύπαρξης εννόμου συμφέροντος, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας αποκαλύψουμε καμία πληροφορία η οποία έγινε γνωστή σε εμάς, από την ύπαρξη αξίωσης ή νομικής διαδικασίας.

Παρακαλείσθε να ορίσετε σαφώς την αίτησή σας για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που ζητάτε. Εάν αυτή δεν είναι σαφής, ενδέχεται να επιστρέψουμε σε εσάς, για να ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, για διευκρινιστικούς λόγους.

β. Διόρθωση των πληροφοριών σας
Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε διόρθωση των ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν. Αν μας ενημερώσετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα, που τηρούμε για εσάς, είναι εσφαλμένα, θα τα αναθεωρήσουμε και θα διορθώσουμε τα αρχεία μας. Εάν δεν συμφωνούμε με τη διόρθωση, θα σας ενημερώσουμε. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να μας ενημερώσετε εγγράφως ότι πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που διατηρούμε εξακολουθούν να είναι ανακριβείς και εμείς θα γνωστοποιήσουμε τη δήλωση σας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός της BML Security χρειάζεται να δώσουμε τα στοιχεία σας. Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να λάβετε περισσότερες πληροφορίες».

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε μη πλήρη Προσωπικά Δεδομένα, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης. Η ύπαρξη της δυνατότητας αυτής, εξαρτάται από τους σκοπούς για τους οποίους τα Προσωπικά σας Δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία.

Η BML Security πρέπει να ενημερώνει τρίτα μέρη, με τα οποία έχουμε μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ότι έχετε κάνει αίτημα διόρθωσης (παρακαλούμε δείτε την ενότητα Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα).

Για να γίνει αυτό πράξη, εμείς από την πλευρά μας, θα προχωρήσουμε με όλα τα αναγκαία βήματα, αλλά στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν ή προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια, ενδέχεται να μην μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα τρίτα μέρη όντως θα διορθώσουν τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πώς μπορείτε να δείτε και να διορθώσετε τις πληροφορίες σας
Σε γενικές γραμμές, θα μπορείτε να δείτε ή/και να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, αν μας ενημερώσετε γραπτώς.

Τέλος, υπάρχουν κάποια αρχεία, τα οποία ενδέχεται να αφορούν σε με μια απαίτηση ή μία νομική διαδικασία, τα οποία ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα να μην κοινοποιούμε.

γ. Διαγραφή των πληροφοριών σας Πότε μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή;
Εκτός από τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο που θα βρείτε παρακάτω «Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα διαγραφής;», διατηρείτε κάθε δικαίωμα αίτησης διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου να αποφύγετε την επεξεργασία τους στις εξής περιπτώσεις:
τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, για το σκοπό για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν / επεξεργάστηκαν.
όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ( η οποία είχε παρασχεθεί προηγουμένως και απαιτούσε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα).
όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία και το έννομο συμφέρον μας, στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας δεν έχει προτεραιότητα.
όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά παράβαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων.
όταν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση.

Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα διαγραφής;
Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει ,όταν οι πληροφορίες σας
υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.
Το πιο σημαντικό όμως που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι, αν διαγράψουμε τα στοιχεία σας, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη και τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίας μας, στην περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα διαγραμμένα στοιχεία σας, στο πλαίσιο διαχείρισης και παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων, σχετικά με το αίτημά σας για διαγραφή;
Σε περίπτωση που έχουμε παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που θέλετε να διαγραφούν σε τρίτους (βλ. «Γιατί χρειαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα»), πρέπει να τους ενημερώσουμε για το αίτημα διαγραφής σας, ώστε , με τη σειρά τους, να διαγράψουν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να το επιτύχουμε, αλλά ενδέχεται να μην είναι πάντα εφικτό ή μπορεί να συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Ενδέχεται επίσης, ένας τρίτος να μην επιτρέπεται ή να μη δύναται να διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία σας, εξαιτίας κάποιας εξαίρεσης – δείτε παραπάνω την ενότητα «Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα διαγραφής».

δ. Περιορισμός της επεξεργασίας των πληροφοριών σας. Πότε είναι διαθέσιμος ο περιορισμός;
Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων:
όταν διαφωνείτε με την ακρίβεια των πληροφοριών. Απαιτείται ο περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων, μέχρι να επαληθευτεί η ακρίβεια των πληροφοριών.
όταν δεν επιθυμείτε διαγραφή, αλλά απαγόρευση της επεξεργασίας και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι παράνομη.
εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε εσείς, για να εγείρετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε μια νομική αξίωση ή τέλος.
όταν έχετε αρνηθεί την επεξεργασία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο α) «Άρνηση επεξεργασίας», και εμείς πρέπει να αξιολογήσουμε αν τα έννομα συμφέροντά σας αυτά έχουν προτεραιότητα.

Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό;
Στην περίπτωση που έχουμε μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους, πρέπει να τους ενημερώσουμε, σχετικά με τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας, ώστε να μην συνεχίσουν να τα επεξεργάζονται.
Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να το επιτύχουμε αυτό, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι πάντα εφικτό ή μπορεί να συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Τέλος, στην περίπτωση που καθίσταται απαραίτητη η άρση της απαγόρευσης επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων, θα σας ενημερώσουμε εξίσου.

ε. Λήψη των προσωπικών σας δεδομένων. Πότε ισχύει το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων;
Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων ισχύει μόνο:
στα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχουν δοθεί από εσάς (π.χ. σε καμία άλλη πληροφορία).
όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη, για την εκτέλεση μιας σύμβασης και
όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Πότε μπορούμε να απορρίψουμε αιτήματα για φορητότητα δεδομένων;
Μπορούμε να αρνηθούμε την αίτησή σας για φορητότητα δεδομένων, όταν η επεξεργασία δεν ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Επίσης, αν τα προσωπικά δεδομένα που αιτείστε να λάβετε, αφορούν σε περισσότερα από ένα άτομα, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας τα μεταφέρουμε, εάν κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τα δικαιώματα των υπολοίπων ατόμων.

στ. Αντιρρήσεις στην επεξεργασία
Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας και όταν αυτές βασίζονται στο έννομο συμφέρον σας.
Στην περίπτωση ωστόσο που μπορούμε να παρουσιάσουμε αδιάσειστα νόμιμα στοιχεία, για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας, τα οποία υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή αν χρειαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας, για να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές απαιτήσεις σας, διατηρούμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουμε την υποχρέωση να τα διαγράψουμε.

19. Περισσότερες Πληροφορίες

Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες, σε σχέση με το παρόν Παράρτημα ή έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την BML Security κ. Παλάγκο Παναγιώτη, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα κάτωθι:
Tηλέφωνο: 694 836 3523 E-mail: dpo@bmlsecurity.gr

Εάν είστε δυσαρεστημένοι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σχέση με τον τρόπο που συλλέγουμε, μοιραζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται ανωτέρω. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, διατηρείτε το δικαίωμα σας να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30- 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr