Η άδεια για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών ασφαλείας. Τι λέει η νομοθεσία.

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται έντονα στην αγορά των συστημάτων ασφαλείας το φαινόμενο της δράσης των παράνομων εγκαταστατών χωρίς άδεια, ακόμα δε σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν φορολογικά στοιχεία. Ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτό φαινόμενο είναι τεράστιος μιας και μιλάμε για την ασφάλεια ενός χώρου.

Για να μην πέσετε κι εσείς θύματα των συγκεκριμένων , στο συγκεκριμένο άρθρο θα σας παρουσιάσουμε πόσο σημαντικό είναι καταρχήν να διαθέτει ο εγκαταστάτης που θα επιλέξετε την ειδική άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατά δεύτερον τα οφέλη από τη φυσική του ύπαρξη. Επίσης θα σας δείξουμε τους τρόπους πως μπορείτε να εντοπίζετε τον αριθμό αδείας ενός εγκαταστάτη ή αν όντως έχει υπαρκτά φορολογικά στοιχεία

Η άδεια των επιχειρήσεων υπηρεσιών ασφαλείας.

Θεσμικό Πλαίσιο

Η εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών, σύμφωνα με τον νόμο 3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/8-10-2008) που αντικατέστησε τον νόμο 2518/1997:
Στο Άρθρο 1 καθορίζεται τι σημαίνει ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Στο Άρθρο 2 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Άδεια - Προϋποθέσεις

1. Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαιτείται να κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας,
β. έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
γ. δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,
δ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 7 αυτού του νόμου και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο,
ε. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ' ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ'. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση, στ. δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και εάν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους,
ζ. δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
η. δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης γ' της παρούσας παραγράφου,
θ. δεν είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών και
ι. δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
2. Εφόσον η αίτηση για χορήγηση άδειας αφορά εταιρεία, η άδεια εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών, καθώς και όσων εκ των μετόχων κατέχουν ή αποκτούν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Όλες οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Οι ίδιες ως άνω προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν και στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων εταιρείας, η οποία είναι μέτοχος σε ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων οποιασδήποτε μορφής εταιρείας που συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται έκδοση νέας άδειας.
3. Η ανωτέρω άδεια δεν μεταβιβάζεται, ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση και ανανέωση της άδειας λειτουργίας, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιούν στολή για το απασχολούμενο από αυτές προσωπικό ασφαλείας. Ο τύπος της στολής, που είναι ενιαίος για όλες τις επιχειρήσεις, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Αμυνας.
6. Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας επιτρέπεται να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε ολόκληρη την επικράτεια.
7. Αν απορριφθεί η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων του παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.»
Στο Άρθρο 3 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας.
Στο Άρθρο 4 ορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και του προσωπικού ασφαλείας.
Το Άρθρο 5 αφορά το θέμα της οπλοφορίας από το προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου.
Στο Άρθρο 6 ορίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό που απασχολούνται στις επιχειρήσεις του κλάδου.
Στα Άρθρα 7 και 8 ορίζονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας χωρίς να καλύπτουν τους κανόνες που ορίζει ο νόμος.
Στα Άρθρα 9-11 ορίζονται διάφορα διαδικαστικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία των εταιρειών του κλάδου.

Από τα παραπάνω προκύπτει το γεγονός ότι ο εγκαταστάτης που θα επιλέξετε να βάλετε στο σπίτι σας για να του εμπιστευτείτε την ασφάλεια του χώρου σας και της οικογένειας σας είναι άκρως σημαντικό να έχει άδεια διότι είναι ελεγμένος σε πολλαπλά σημεία από την Πολιτεία για να μπορέσει να την αποκτήσει. 

Για την απόκτηση της συγκεκριμένης άδειας είναι ο εγκαταστάτης σας να έχει φυσική ύπαρξη. Φορολογικά στοιχεία δηλαδή. Ένας εύκολος τρόπος για να δείτε αν όντως αυτή η επιχείρηση υπάρχει στην αγορά είναι μέσα από την αναζήτηση στο ΓΕ.ΜΗ.
https://www.businessregistry.gr/publicity/index

Επίσης, θα πρέπει να θυμάστε ότι η κατοχή αδείας ενός εγκαταστάτη ή μιας επιχείρησης είναι και το προσόν της το οποίο και σίγουρα θα διαφήμιζε στο site της. Συνεπώς ψάξτε στο site της εταιρείας που επιλέγετε να δείτε τον αριθμό της αδείας που θα αναγράφεται σίγουρα εκεί καθώς και τα νούμερα των πιστοποιητικών που διαθέτει. Μια απλή αναφορά «διαθέτουμε πιστοποιήσεις» χωρίς αριθμούς πιστοποιητικών δεν σημαίνει τίποτα.

Η φυσική ύπαρξη του εγκαταστάτη και τα οφέλη της

Αρκετοί στις μέρες μας αντιμετωπίζουν το πρόβλημα , να ψάχνουν τον εγκαταστάτη τους μετά την τοποθέτηση του συστήματος ασφαλείας στο χώρο τους. Θέλουν να λύσουν απορίες, θέλουν υποστήριξη, θέλουν να πραγματοποιήσουν συντήρηση ή αναβάθμιση αλλα δυστυχώς δεν βρίσκουν κανένα στο τηλέφωνο που καλούν. 

Μην ξεχνάμε ότι η τοποθέτηση ενός συστήματος συναγερμού είναι όπως η αγορά ενός αυτοκινήτου. Για να λειτουργεί σωστά χρειάζεται να πραγματοποιείται η περιοδική του συντήρηση καθώς και άμεση τεχνική υποστήριξη. Άρα ο εγκαταστάτης σας πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος στο τηλέφωνο που καλείτε. 

Επίσης , πολύ σημαντικό είναι ο εγκαταστάτης σας να διαθέτει ένα χώρο έκθεσης , έτσι ώστε να μπορέσετε να δείτε από κοντά το προϊόν το οποίο σας προτείνει λειτουργικά και τις δυνατότητές του. Η επαφή με το προϊόν βοηθάει στην επιλογή σας . 

bml news photo 0303

Η BML Security είναι μία εταιρεία η οποία διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Για την εξυπηρέτηση των πελατών της διαθέτει εκθεσιακό χώρο στις εγκαταστάσεις της στο Μοσχάτο Αττικής με προϊόντα σε πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα κινητά συνεργεία και τεχνικό προσωπικό 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο για την άμεση επέμβαση σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί στο σύστημα ασφαλείας σας. 

BML Security….έχουμε τις υποδομές για την ασφάλεια σας