Συντήρηση του συστήματος ασφαλείας. Απαραίτητη  για τη σωστή λειτουργία του

Η αύξηση της εγκληματικότητας καθώς και οι κίνδυνοι και οι καταστροφές που μπορεί να προέλθουν από φυσικά αίτια στις μέρες μας οδήγησε πολλές οικίες , επιχειρήσεις, επαγγελματικούς χώρους, εξοχικές κατοικίες ή ακόμα και μεμονωμένα διαμερίσματα στην τοποθέτηση ενός συστήματος συναγερμού, πυρανίχνευσης , καταγραφής ή ακόμα και συνδυασμό συστημάτων , προκειμένου να προστατεύσουν την περιουσία τους ή ακόμα και την προσωπική τους ασφάλεια.

Η εύρυθμη και η σωστή λειτουργία όμως ενός συστήματος ασφαλείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη σωστή συντήρηση του και από τον έλεγχο όλων των περιφερειακών και των υποσυστημάτων του στα διαστήματα που τουλάχιστον ορίζει ο κατασκευαστής

Η περιοδική συντήρηση ενός συστήματος διαφέρει από σύστημα σε σύστημα και εξαρτάται από τα περιφερειακά και τα υποσυστήματα που το αποτελούν, καθώς και τους συσσωρευτές (μπαταρίες ) που το απαρτίζουν.

Ο βασικός έλεγχος

Στα συστήματα συναγερμού, οι συσσωρευτές (μπαταρίες) πρέπει να αντικαθίστανται βάση οδηγιών του κατασκευαστή ανά δύο (2) έτη και ανά δεκαοκτώ (18) μήνες στην περίπτωση που υπάρχουν ασύρματα αισθητήρια. Επίσης θα πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθίστανται πιο συχνά σε περιοχές που παρουσιάζονται συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης, όπως π.χ. νησιά.

Στην περίπτωση που σε ένα σύστημα δεν έχει πραγματοποιηθεί η συντήρηση του το σύστημα κινδυνεύει :
Α. να πάψει να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Β. να ηχούν ασταμάτητα οι σειρήνες του με αδυναμία να τις απενεργοποιήσουν οι ιδιοκτήτες
Γ. να προκληθεί πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα των μπαταριών και να προκληθεί μεγαλύτερη καταστροφική ζημιά στο σύστημα και στο χώρο
Δ. να μην καλυφθεί η ζημιά από ασφαλιστικά συμβόλαια

Ειδικά στο τελευταίο σημείο , θα πρέπει να τονίσουμε ότι πλέον όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση ύπαρξης συστήματος συναγερμού απαιτούν σε κάλυψη οποιασδήποτε ζημιάς (κλοπής , πυρκαγιάς, διάρρηξης κλπ0 να είναι το σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο στο Κέντρο Λήψης Σημάτων και να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες συντηρήσεις στους χρόνους που ορίζει ο κατασκευαστής.

Περιοδική συντήρηση ανάλογα το βαθμό ασφαλείας του συστήματος

Σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, τα συστήματα ασφαλείας, διαχωρίζονται σε βαθμίδες ασφαλείας (Grade) με αποτέλεσμα να έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις συντήρησης.

Πιο συγκεκριμένα, εγκαταστάσεις με βαθμό ασφαλείας Grade 2, δηλαδή εγκαταστάσεις χαμηλού και μέσου κινδύνου, όπως είναι οι περισσότερες οικιακές, απαιτούν τουλάχιστον μία (1) επίσκεψη ελέγχου ανά έτος και αντικατάσταση μπαταριών εάν απαιτείται, διαφορετικά αντικατάσταση μπαταριών στο 2ο έτος υποχρεωτικά.

Εγκαταστάσεις, με βαθμό ασφαλείας Grade 3, δηλαδή εγκαταστάσεις μέσου και υψηλού κινδύνου , απαιτούν τουλάχιστον δύο (2) επισκέψεις συντήρησης ανά έτος ή μία ( 1) επίσκεψη και έναν (1) απομακρυσμένο έλεγχο και αντικατάσταση μπαταριών ανά έτος

Στις πιο κρίσιμες εγκαταστάσεις με βαθμό ασφάλειας Grade 4, η ανάγκη συντήρησης είναι τουλάχιστον δύο (2) επισκέψεις ετησίως.

Σημεία ελέγχου πλήρους λειτουργίας

Σε όλες τις περιπτώσεις, η περιοδική συντήρηση ενός συστήματος περιλαμβάνει και επιπλέον ελέγχους πέραν της αντικατάστασης των μπαταριών . Πιο συγκεκριμένα, η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο και την καλή λειτουργία όλων των μαγνητικών επαφών που υπάρχουν στην εγκατάσταση καθώς και των ανιχνευτών κίνησης και την ανταπόκρισή τους σε εξωτερικά ερεθίσματα.

Επίσης ένα ακόμα σημαντικό σημείο που απαιτεί έλεγχο είναι η σύνδεση και η επικοινωνία του συστήματος με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Ταυτόχρονα με αυτό ελέγχεται και η σύνδεση Internet, σε περίπτωση που αυτή έχει επιλεγεί ως τρόπος επικοινωνίας με το Κέντρο, καθώς και όλοι οι πιθανοί τρόποι επικοινωνίας όπως η ασύρματη σύνδεση GPRS, σταθερή γραμμή κ.α. Τέλος, κατά την περιοδική συντήρηση αναβαθμίζεται το σύστημα στις τελευταίες εκδόσεις του (firmware) και πραγματοποιείται δοκιμή (stress test) σε πραγματικές συνθήκες.

Στη BML Security δίνουμε μεγάλη σημασία στη σωστή συντήρηση του συστήματος ασφαλείας κι έχουμε δημιουργήσει δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης (Service Alerts) προς τους πελάτες μας για την ενημέρωσής τους στους χρόνους πραγματοποίησης της συντήρησης του συστήματός τους μέσω SMS και emails.

Να θυμάστε ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται τη συντήρηση του συστήματος σας στους χρόνους που απαιτείται. Μόνο έτσι θα διατηρείτε το σύστημα σας λειτουργικά άριστο και την ασφάλεια του χώρου σας στο μέγιστο βαθμό.